zh-hantruesenca
935 530 867

Administradores de fincas y Asesoría Inmobiliaria – SC Real Estate

Cercar més

Blog & FAQ

L’impost de Transmissions Patrimonials en arrendaments no subjectes a l´IVA

Arxiu a març 1, 2014 per screalestate a Impostos

Davant la quantitat de dubtes que s’han generat com a conseqüència de les últimes modificacions en l’ IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS i en la seva aplicació als contractes d’arrendament, a SC Real Estate hem considerat oportú fer un petit resum de la normativa.

FET IMPOSABLE

El Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (RDL 1/1993) estableix en el seu article 7è que els arrendaments són operacions subjectes a l’impost, i en concret a la modalitat de Transmissions Patrimonials.

Com a conseqüència del règim d’incompatibilitats amb l’IVA, només quedarien subjectes a l’ITP els arrendaments exempts d’IVA.

SUBJECTE PASSIU

En el seu article 8è s’estableix que el Subjecte Passiu és l’Arrendatari. En l’article següent s’estableix, però, com a Responsable Subsidiari l’arrendador, en el cas que aquest hagués percebut el primer termini de renda sense exigir a l’arrendatari la justificació de la liquidació de l’impost.

BASE IMPOSABLE

Pel que fa a la Base Imposable també s’estableix en el punt e) de l’article 10è que, per al cas d’arrendaments, aquesta estarà constituïda per la quantitat total que s’ha de satisfer per tot el període de durada del contracte; quan no constés aquell, es girarà la liquidació computant sis anys, sense perjudici de les liquidacions addicionals que s’hagin de practicar, cas de continuar vigent després de l’expressat període temporal, en els contractes d’arrendament de finques urbanes subjectes a pròrroga forçosa es computa, com a mínim, un termini de durada de tres anys.”

QUOTA TRIBUTÀRIA (novetat)

A partir l’u de gener de 2014, i com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives financeres i del sector públic de la Generalitat de Catalunya, el tipus a aplicar és del 0,3% per a l’any 2014 i del 0,5% per a l’any 2015. Per tant, deixa d’aplicar l’escala que fins ara s’aplicava i que constava en els propis contractes comprats als estancs.

LIQUIDACIÓ (novetat)

D’acord amb la mateixa norma de la Generalitat, el pagament de l’impost s’ha de fer mitjançant el model d’autoliquidació 600 (model genèric per l’ITP). Aquest, un cop emplenat i realitzat el pagament en una oficina bancària, haurà de presentar-se davant les oficines de l’Agència Tributària de Catalunya, amb l’original i una fotocòpia del contracte. Per tant queda eliminat el sistema de pagament de l’impost mitjançant pòlisses, com fins ara.


0 comentaris